Sluit venster Sluit dit venster...
Print deze pagina Print deze pagina...
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2B Funding Group GCV

1 Definities en uitvoering

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1
2B Funding: Een "gewone commanditaire vennootschap" statutair gevestigd te Oud - Termienstraat 13, Industriezone Genk Zuid #3064, 3600 Genk, BelgiŽ, ingeschreven in de kruispuntbank met ondernemingsnummer 0666.583.010, alsmede alle aan haar gelieerde rechtspersonen.

1.1.2
Doelstelling: 2BFunding.com is een online platform dat bedoeld is om wereldwijd crowdfunding te bedrijven, er wordt uitsluitend gewerkt met donaties en connectiedonaties die geschonken worden door donateurs aan bestaande projecten binnen het platform, GEEN leningen, GEEN deelnames in winsten, GEEN verdelingen van aandelen of dergelijke. Investeerders (Donateurs) doneren een bedrag zonder dat deze hiervoor een beloning of een andere vorm van vergoeding krijgen.

1.1.3
Inhoud: Het geheel aan geschreven teksten, beelden of geluidsopnames aanwezig binnen deze website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot fotoís en videoís met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van 2B Funding en/of derden.

1.1.4
Discover account: Het profiel van een aspirant projecthouder dat door elektronische registratie via deze website beperkt toegang verleent tot de besloten delen van het platform met het oog op het kennismaken met de werking van het platform in het algemeen, de houder van een discover account is GEEN actief projecthouder en kan zijn project NIET online publiceren.

1.1.5
All-access account: Het profiel van een projecthouder dat door elektronische registratie via deze website volledige toegang verleent tot de besloten delen van het platform die bedoeld zijn voor projecthouders met het oog op het online publiceren van een eigen project alsook het beheer van alle handelingen en transacties die verband houden met het eigen project.

1.1.6
Aspirant projecthouder: Iedere natuurlijke persoon of vereniging die interesse heeft of/en informatie verzameld om eventueel een all-access account te openen op het platform.

1.1.7
Projecthouder: Iedere natuurlijke persoon of vereniging die houder is van een eigen project op het platform.

1.1.8
Status projecthouder: De eigenaar van een project dat nog geen of 1 enkele donatie heeft ontvangen uit een nieuw project met all-access toegang is een Pro Member. De eigenaar van een project dat 2 of meer donaties heeft ontvangen uit een nieuw project met all-access toegang is een Pro Plus Member.

1.1.9.a
Crowdfunding (Crowdfunden) vanuit het oogpunt van de projecthouder:
Een eigen project aanmaken via het platform, dat door middel van geschreven teksten, beelden en/of geluidsopnames waaronder fotoís en videoís met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie. Het promoten van het project via verschillende kanalen waaronder sociale media etc. Het ontvangen van donaties aan het project.

1.1.9.b
Crowdfunding (Crowdfunden) vanuit het oogpunt van de donateur:
Het schenken van een vrije donatie met een minimum hoogte van 25 euro en een maximum toegelaten hoogte van 500 euro aan een project naar keuze op het platform en/of een all-access account openen door 100 euro te doneren verdeelt over 2 projecten indien de referentiepersoon de status Pro Plus Member heeft of verdeelt over 3 projecten indien de referentiepersoon de status Pro Member heeft.

1.1.10
Referentiepersoon: De eigenaar van het project dat de eerste positie als gerechtigde voor donaties vertegenwoordigd indien er een nieuw all-access account wordt geregistreerd, meestal is dit de houder van het project die de houder van het nieuwe project op de hoogte heeft gebracht over 2B Funding, de referentiepersoon kan ook willekeurig gekozen zijn door de houder van het nieuwe project via het overzicht van projecten binnen de website.

1.1.11
Contributie: 2B Funding brengt jaarlijks 100 euro (incl. 21% BTW) in rekening voor het gebruik en volledige toegang tot de besloten delen van het platform die bedoeld zijn voor projecthouders met het oog op het beheer van alle handelingen en transacties die verband houden met het eigen project.

1.1.12
Vrije donaties: Ieder meerderjarig natuurlijk persoon alsook ieder juridisch persoon kan zonder verdere rechten of verplichtingen of enige verdere overeenkomst donaties schenken aan ieder bestaand project op deze website, onder vrije donaties wordt verstaan het vrijwillig doneren aan projecten van bedragen met een minimum hoogte van 25 euro, het maximum toegelaten bedrag is 500 euro.

1.1.13
Doneren en een eigen project starten: Om een eigen project te kunnen publiceren op de website en vervolgens over te kunnen gaan tot het ontvangen van donaties dient men te registreren voor een all-access account, dat kan door eenmalig twee of drie (afhankelijk van de situatie) donaties te doen aan bestaande projecten binnen de website, deze donaties vertegenwoordigen een totaalbedrag van 100 euro, dit komt overeen met onze slogan "WIJ HELPEN ELKAAR". Ook dient de 100 euro (incl. 21 % BTW) contributie ten goede van de 2B Funding bij registratie voldaan te worden.
De totaalsom die bij registratie dient worden overgemaakt op de zakelijke bankrekening van 2B Funding heeft dus een hoogte van 200 euro.

1.1.14
Afleveren van een bewijs van identiteit: Om misbruik van het platform door criminele activiteiten zoals terrorisme, witwaspraktijken enz... te voorkomen, kunnen ontvangen donaties via dit platform uitsluitend per bankrekening ontvangen worden, deze bankrekening dient geverifieerd te zijn door het afleveren van een scan van een recent bankafschrift dat origineel is opgehaald bij de bankinstelling met vermelding van naam, het bankrekeningnummer en het Iban nummer. Bankafschriften die online kunnen opgevraagd worden zijn niet geldig daar deze vrij gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Ook dient men zijn identiteit te bewijzen door het afleveren van een kopie van een geldig en duidelijk leesbaar paspoort of een identiteitsbewijs (recto-verso) met een duidelijke foto, de randen van het identiteitsbewijs moeten zichtbaar zijn (niet afgesneden), ook vragen wij een bewijs van woonst om aan te tonen dat men werkelijk woonachtig is op het adres dat men heeft aangegeven bij het aanmaken van een account, dat kan door het afleveren van een scan van een recente telefoonrekening, een scan van een rekening uit allerhande rekeningen van nuts voorzieningen zoals water, gas of elektriciteit, een scan van een groene kaart van een verzekering van een voertuig dat geregistreerd en verzekerd is op de begunstigde zijn naam of een uitreksel uit het bevolkingsregister dat men kan opvragen in het gemeentehuis van de verblijfplaats, ook hier vragen wij een scan van een origineel document, een exemplaar dat u online kunt afdrukken is niet geldig daar dit vrij gemakkelijk gemanipuleerd kan worden.

1.1.15
Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen houders van een discover account met beperkte toegang of een all-access account en 2B Funding inzake deze algemene voorwaarden en het gebruik van de besloten delen van het platform die bedoeld zijn voor projecthouders met het oog op het beheer van alle handelingen en transacties die verband houden met het eigen project.

1.1.16
Partijen: Enerzijds 2B Funding en anderzijds iedere bezoeker van deze website en de houders van een discover account of een all-access account.

1.1.17
Platform: Het online platform op 2bfunding.com dat bestaat uit publieke delen waar het grote publiek crowdfunding projecten kan bekijken, onze contactgegevens kan vinden en de gelegenheid heeft om te registreren voor een eigen account, alsook besloten delen waar houders van een discover account mogelijkheden kunnen verkennen en waar houders van een all-access account hun crowdfunding project online kunnen publiceren en beheren, ook kan ieder meerderjarig natuurlijk persoon of ieder juridisch persoon overgaan tot het doneren aan crowdfunding projecten conform deze algemene voorwaarden.

1.1.18.a
Registratie/registreren: Het aanmaken van een discover account of een all-access account via een elektronisch formulier in deze website waarbij de aspirant projecthouder/projecthouder zijn/haar identiteitsgegevens en andere persoonlijke gegevens dient te verstrekken aan 2B Funding, alvorens toegang te krijgen tot het besloten deel van het platform.

1.1.18.b
Indien de aspirant projecthouder een vereniging is dienen de volledige gegevens van de vereniging alsook de identiteitsgegevens en andere persoonlijke gegevens van de voorzitter doorgegeven te worden aan 2B Funding via een elektronisch formulier in deze website, alvorens toegang te krijgen tot het besloten deel van het platform.

1.1.18.c
Erkende goede doelen: Goede doelen die fiscale attesten kunnen afleveren mogen gratis een project aanmaken op het platform door via de website een aanvraag in te dienen, na het verifiŽren van alle opgegeven gegevens krijgt een erkend goed doel gratis toegang tot een persoonlijk account om vervolgens een project online te publiceren en te beheren, zij dienen dus GEEN donaties te doen aan bestaande projecten en zij hoeven ook niet te betalen voor gebruik van het platform of het persoonlijk account binnen de website. Erkende goede doelen kunnen enkel vrije donaties ontvangen, donateurs krijgen geen wederdiensten geleverd, aspirant projecthouders kunnen geen eigen project starten door te doneren aan goede doelen. Wij bemiddelen niet voor het afleveren van fiscale attesten, dat dient de donateur zelf te regelen met de administratieve diensten van betreffende goede doelen, de donateur wordt hierover ook op de hoogte gebracht alvorens hij over gaat tot donatie.

1.1.19
Financieel: Binnen het besloten deel van het platform is er een volledig overzicht te vinden voor het opvolgen van alle gelden uit ontvangen donaties met onder andere: Huidig saldo, ontvangen donaties, uitbetalingen, bankgegevens, overzicht connecties en facturen.

1.1.20
Website: De website www.2bfunding.com is de tool die toegang geeft tot alle informatie over de diensten die 2B Funding te bieden heeft, alsook voor het gebruik maken van deze diensten.

1.1.21.A
Donaties: Om donaties te kunnen ontvangen dient men houder te zijn van een all-access account, om donaties te kunnen genereren dient een projecthouder andere mensen op de hoogte brengen over zijn eigen project, deze mensen informeren over wat hem gemotiveerd heeft om met een project te starten en vervolgens deze mensen wijzen op hun eigen mogelijkheden en voordelen als ze overwegen om ook met een project op te starten, pas als derde partijen uit eigen referenties effectief registreren voor een all-access account zal een projecthouder donaties ontvangen, dat met uitzondering van de willekeurige donaties die verdeeld worden bij iedere nieuwe registratie voor een all-access account, alsook de vrije donaties, deze kunnen ontvangen worden door projecten waar de projecthouder geen actieve promotie voert.

1.1.21.B
Connectiedonaties: Connectiedonaties kunnen pas ontvangen worden vanaf het moment dat een projecthouder de status Pro Plus member heeft, dat bij eigen referenties maar ook bij de start van ieder nieuw project dat een connectie heeft met het project van een Pro Plus member, de ontvanger van connectiedonaties is dus in vele gevallen niet zelf de referentiepersoon.

1.1.22
Persoonlijk dashboard: na het invullen van de juiste login gegevens komt de houder van een discover of een all-access account terecht in de besloten delen van het platform, via een overzichtelijk regelpaneel (persoonlijk dashboard), kan men gebruik maken van alle aanwezige functionaliteiten voor het beheren en exploiteren van een eigen project, de functionaliteiten zijn beperkt voor de houders van een discover account, voor de houders van een all-access account zijn alle functionaliteiten toegankelijk.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere bezoeker van deze website, op alle mogelijke overeenkomsten en iedere andere vorm van gebruik van deze website en/of het platform alsmede op alle daarmee verband houdende door 2B Funding te sluiten overeenkomsten met derden, aspirant projecthouders of projecthouders.

1.3
Door zich toegang te verschaffen tot, gebruik te maken van en/of het registreren op deze website en/of het platform gaat ieder derde partij, iedere aspirant projecthouder of iedere projecthouder akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Registratie is enkel mogelijk nadat men heeft aangegeven op de hoogte te zijn van de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden en ook volledig akkoord is met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

1.4
Vennootschappen kunnen GEEN project of een account aanmaken, daar er uitsluitend gewerkt wordt met donaties, GEEN leningen, GEEN deelnames in winsten, GEEN verdelingen van aandelen of dergelijke.

Het is dus niet toegestaan aan juridische rechtspersonen, met uitzondering van verenigingen, te registreren of een account aan te maken en/of crowdfundingprojecten te plaatsen bij 2bfunding.com.


2 De Overeenkomst

2.1.1
Na elektronische registratie voor een gratis discover account conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden verleent 2B Funding de aspirant projecthouder gedeeltelijk/beperkt toegang tot het besloten deel van het platform en is de aspirant projecthouder gerechtigd om op het besloten gedeelte van het van het platform alle voor hem toegankelijke onderdelen in te zien en over te gaan tot aanmaken van een eigen projectpagina bij wijze van test.

2.1.2
Na elektronische registratie voor een all-access account conform de bepalingen in deze algemene voorwaarden verleent 2B Funding de projecthouder toegang tot het volledige besloten deel van het platform dat bedoeld is voor projecthouders met het oog op het online publiceren van een eigen project alsook het beheer van alle handelingen en transacties die verband houden met het eigen project, ook is de projecthouder gerechtigd om via het besloten gedeelte van het van het platform over te gaan tot Crowdfunding.

2.2
Het is een projecthouder behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke toestemming van 2B Funding niet toegestaan derden toegang te geven tot zijn/haar persoonlijk dashboard en/of rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden.

2.3
Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is het verboden aan derden om zich toegang te verschaffen tot de besloten delen van het platform, aan houders van een discover account of een all-access account is het uitsluitend toegestaan zich toegang te verschaffen tot de besloten delen van dit platform via zijn/haar persoonlijk dashboard op de daartoe door 2B Funding voorgeschreven wijze.

2.4
2B Funding streeft constant naar verbetering en is ten allen tijde bevoegd wijzigingen door te voeren in de opmaak en/of de functionaliteiten van het platform of de website.


3 Accounts

3.1.1
Het gratis discover account: Een discover account aanmaken is volledig gratis maar dient wel conform te zijn met deze algemene voorwaarden, de houder van een gratis discover account heeft geen verdere rechten of plichten jegens 2B Funding.

3.1.2
Het all-access account: Om gebruik te kunnen maken van alle diensten en functionaliteiten op deze website inclusief volledige toegang tot de besloten delen voor projecthouders op dit platform en vervolgens donaties te kunnen ontvangen via het uniek donatiesysteem, dient men een all-access account aan te maken en te registreren, de registratie is voltooid na het eenmalig doneren van Ä 100,- aan andere projecten binnen het platform alsook het betalen van een jaarlijkse contributie van Ä 100,-

3.1.3
Een donatie aan een crowdfundingproject kan niet meer ongedaan gemaakt worden, er is dus geen mogelijkheid tot terugbetalingen, deze regel geldt ook voor de jaarlijkse contributie aan 2B Funding.

3.2
Bij registratie wordt een aspirant projecthouder verzocht om persoonlijke gegevens in te vullen, het is verplicht volledige en juiste gegevens op te geven en geen misleidende informatie te verstrekken.

3.3
Iedere meerderjarige natuurlijke rechtspersoon die toegang heeft tot het internet mag een account aanmaken, alsook verenigingen.

3.4
Iedere houder van een discover account of een all-access account zal zorgvuldig en oplettend met zijn/haar account omgaan, zijn/haar wachtwoord op een veilige plaats bewaren, het wachtwoord geheim houden en maatregelen treffen om onrechtmatig gebruik van het account te voorkomen. indien de houder van een account merkt dat iemand zich onrechtmatig toegang verleend tot zijn/haar account of dat de beveiliging zou zijn gekraakt, dient deze onverwijld melding te doen bij 2B Funding via email: info@2bfunding.com

3.5
Iedere aspirant projecthouder/projecthouder is zelf volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht via zijn/haar persoonlijk dashboard, dat zowel ten opzichte van 2B Funding als tegenover derden.

3.6
Iedere aspirant projecthouder/projecthouder onderkent dat invoeren van het wachtwoord en overige benodigde accountgegevens gelijkgesteld zijn met het plaatsen van een elektronische handtekening, en dat berichten die worden verstuurd vanaf zijn/haar account worden geacht door projecthouder te zijn ondertekend.


4 Verdeling van donaties

4.1
De verdeelsleutel: deze is voor al de te ontvangen donaties voor iedere begunstigde partij bij iedere nieuwe registratie dezelfde; Ä 50,- aan het project van de referentiepersoon, Ä 25,- aan het project waarmee de referentiepersoon een connectie heeft, indien deze connectie reeds vervallen is dan gaat deze donatie ook naar de referentiepersoon, Ä 25,- aan een willekeurig project, het willekeurig project wordt automatisch toegewezen door een algoritme binnen het platform.

4.2
Het bepalen van de referentiepersoon: Mogelijk heeft een aspirant projecthouder helemaal geen referentie gekregen via persoonlijk contact, email, sociale media of andere kanalen, maar heeft deze het platform komen bezoeken via zoekmachines of andere kanalen, dan bepaald de aspirant projecthouder zelf wie de referentiepersoon wordt door in het overzicht van projecten te klikken op een project naar keuze om vervolgens over te gaan tot registratie.

Op referentie:
Mogelijk heeft de aspirant projecthouder het platform leren kennen via persoonlijk contact of een link die hij ontvangen heeft via email, deze link leidt dan automatisch naar 1 bepaald project binnen het platform of mogelijk heeft de aspirant projecthouder het platform leren kennen door te klikken op een vermelding over 2B Funding op sociale media, hetzij andere kanalen, dan leidt deze link telkens automatisch naar 1 bepaald project binnen het platform.

We kunnen hierover geen sluitende garantie geven, maar 2B Funding heeft gebruik gemaakt van alle mogelijke en de modernste technieken, om ervoor te zorgen dat het project dat als eerst een bezoek kreeg van een aspirant projecthouder via een link, ongeacht dat via email, sociale media of andere kanalen is gegaan, automatisch door het platform zal worden aangeduid als referentiepersoon.

Een link versturen naar een aspirant projecthouder of massale promotie maken via social media geeft geen garantie om daadwerkelijk de eerste begunstigde te zijn bij registratie van een nieuw project, want de aspirant projecthouder kan van meerdere projecthouders een referentie hebben gekregen via een link naar eigen projecten op het platform, in dit geval blijft het project achter de link die als eerst gebruikt is om het platform te bezoeken de referentiepersoon.

Projecthouders die in een persoonlijk gesprek gaan met aspirant projecthouders worden ten allen tijde de effectieve referentiepersoon indien zij gebruik maken van de dienst "Nieuw account met u als referentie" binnen hun persoonlijk dashboard, door een nieuwe registratie aan te melden via deze dienst wordt een eventuele link van een andere partij die eerder als eerst gebruikt is om het platform te bezoeken ongeldig, op die manier worden projecthouders die zich de moeite nemen om persoonlijk in dialoog te gaan met een aspirant projecthouder beloond voor hun moeite daar zij ook daadwerkelijk hebben opgetreden als referentiepersoon.

2B Funding komt niet tussen in eventuele geschillen over het thema "referentiepersoon" als zich een nieuw project aandient, de referentiepersoon is in eerste instantie de projecthouder die na een klik op de link naar zijn persoonlijk project via email of sociale media door het platform wordt herkend bij registratie van een nieuw project, deze regel vervalt indien een andere projecthouder de moeite heeft genomen om persoonlijk in dialoog te gaan met een aspirant projecthouder en aansluitend gebruik maakt van de dienst "Nieuw account met u als referentie" bij registratie.


5 Algemene regels voor gebruik van de website en het platform

5.1
Het verspreiden, kopiŽren en/of hergebruiken van delen uit de website en/of het platform met inbegrip van het geheel aan geschreven teksten, beelden of geluidsopnames aanwezig binnen de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot fotoís en videoís met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van 2B Funding en/of derden, social media inbegrepen, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van 2B Funding.

5.2
Het is niet toegestaan om, met behulp van andere technieken en/of middelen dan de algemeen verkrijgbare web browsers en/of de eventuele andere middelen die 2B Funding uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen, enige inhoud binnen de website/het platform te benaderen.

5.3
Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld accountgegevens en gebruikersnamen van de gebruikers van de website en/of het platform te verzamelen of anderszins te verwerken, ongeacht het zich handelt om projecthouders of derden, tenzij dit in het kader van rechtstreeks contact dan wel anderszins met schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) geschiedt.

5.4
2B Funding verleent de uitbaters van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiŽren van materialen uit de website en het platform, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. 2B Funding behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5.5
Deelnemer verbeurt bij overtreding van hetgeen is bepaald in van punt 5.1 tot en met 5.4 van deze algemene voorwaarden, na schriftelijke ingebrekestelling en na het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn, een boete aan 2B Funding voor een bedrag ter hoogte van Ä 500,- per overtreding, onverminderd het recht van 2B Funding of schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.


6 Beheer en uitbetaling van gelden

6.1
De gelden die aan de crowdfundingprojecten binnen het platform worden gedoneerd, alsook betalingen voor jaarlijkse contributie aan 2B Funding, worden gestort op de zakelijke bankrekening van 2B Funding:
Bank: ING BelgiŽ - IBAN: BE48 3630 3104 8427 - BIC: BBRUBEBB

6.2
Iedere begunstigde kan de voortgang van ontvangen donaties opvolgen via het persoonlijk dasboard dat verbonden is aan zijn account, indien de registratie van het nieuwe project is voltooid met een kredietkaart dan verschijnt het nieuwe saldo per direct in het persoonlijk financieel overzicht, indien de registratie is voltooid per overschrijving kan dat tot 72 uur na ontvangst van de donaties duren indien er geen weekend in de gestelde periode zit, anders kan het tot 120 uur duren.

6.3
Vanaf het moment dat een projecthouder eenmalig zijn bankrekening heeft geverifieerd en een bewijs van identiteit en woonst heeft afgeleverd, worden zijn ontvangen donaties binnen 72 uur nadat deze zijn verschenen op de zakelijke bankrekening van 2B Funding, automatisch uitbetaald. Iedere donatie wordt apart uitbetaald met vermelding van de naam van de donateur. Vanaf het moment dat het geld is verzonden vanuit de zakelijke bankrekening van 2B Funding naar de bankrekening van de begunstigde duurt het gemiddeld 1 tot 3 werkdagen eer het geld aanwezig is op zijn bankrekening, dat binnen EG landen, buiten de EG, afhankelijk van in welk land de bank van de begunstigde gevestigd is, en welke zijn bankinstelling is, kan dat zelfs tot 7 werkdagen, in enkele gevallen zelfs langer duren.

6.4
2B Funding brengt geen kosten en geen commissies in rekening bij uitbetalingen naar de bankrekening van de begunstigde.


7 Verplichtingen 2B Funding

7.1
De verplichtingen van 2B Funding zijn steeds inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.

7.2
2B Funding Zorgt ervoor dat de website en het platform inclusief de besloten delen van het platform die bedoeld zijn voor projecthouders 24 uur per dag, 7 dagen per week,alle dagen van het jaar beschikbaar zijn. Mogelijk treden er storingen op binnen de website en/of het platform, indien zulke gebeurtenissen zich voordoen, dan zal 2B Funding deze storingen zo spoedig mogelijk verhelpen en oplossen. Indien gebruik van de website en/of het platform om welke reden dan ook niet langer mogelijk is, dan zal 2B Funding de gelden die zij ten behoeve van alle begunstigden beheert zo snel als mogelijk uitkeren.


8 Verplichtingen projecthouders

8.1
Een projecthouder is verplicht om alvorens over te gaan tot registratie, zich goed op de hoogte te stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden.

8.2
Een projecthouder is gehouden tot naleving van deze algemene voorwaarden en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van 2B Funding schaden of kunnen schaden.

8.3
2B Funding is gerechtigd om een projecthouder per direct geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het platform alsook het account van de projecthouder te beŽindigen, indien er naar het oordeel van 2B Funding sprake is van handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, dan wel schadelijk zijn voor het platform en/of 2B Funding, dan wel in strijd zijn met wettelijke bepalingen en/of de goede zeden.


9 Looptijd voor het all-access account

9.1
Door registratie, na acceptatie van deze algemene voorwaarden en het voldoen van de nodige financiŽle aspecten wordt het all-access account van de projecthouder actief voor onbepaalde duur, er is dus geen limiet voor de looptijd van een project op voorwaarde dat de jaarlijkse contributie aan 2B Funding telkens tijdig wordt voldaan voor de vooropgestelde vervaldag.

9.2
Iedere projecthouder wordt tijdig op de hoogte gebracht over de vervaldag van de jaarlijkse contributie per e-mail.

9.3
Het all-access account kan ook behouden worden na het bereiken van het streefdoel van het project, na het bereiken van het streefdoel heeft de projecthouder 31 kalenderdagen tijd om een nieuw project te publiceren onder het huidige projectnummer dat ook verbonden is aan het all-access account, dat zonder opnieuw te hoeven doneren aan andere projecten, wel wordt er een nieuwe jaarlijkse contributie geheven, ongeacht de termijn dat deze nog geldig was voor het vorige project, dat om de administratieve kosten die ontstaan bij het publiceren van een nieuw project onder hetzelfde projectnummer te dekken.

9.4
Tijdens de overgangsfase van een project dat het streefdoel bereikt heeft en het publiceren van een nieuw project blijft de voortgang van donaties voor het oude gewoon bijgeschreven worden in het persoonlijke dashboard.

9.5
De jaarlijkse contributie dient uiterlijk op de vervaldatum betaald te zijn, bij verzuim van betaling heeft een projecthouder geen toegang meer tot het dashboard dat verbonden is aan zijn "all-acces account", het project wordt offline gezet en de projecthouder heeft per direct geen recht meer op het ontvangen van donaties of connectiedonaties. Het is niet mogelijk om het "all- acces account" opnieuw te activeren.


10 Het afsluiten van een all-access account

10.1
Indien een projecthouder op eigen initiatief zijn all-access account wenst te beŽindigen, kan dat zonder een reden op te geven door ons te contacteren via info@2bfunding.com of het contactformulier binnen het platform, wij contacteren de projecthouder vervolgens om de administratieve handelingen met hem te bespreken, voor het beŽindigen van een all-access account brengen wij Ä 100,- administratieve kosten in rekening. Verdere donaties waarvan het project de begunstigde was zullen na het definitief stopzetten op initiatief van de projecthouder willekeurig verdeeld worden aan andere projecten binnen het platform.

10.2
2B Funding kan het gebruik van het all-access account zonder opzegtermijn beŽindigen: a. indien de projecthouder in staat van faillissement wordt verklaard, een pre pack situatie van toepassing is, indien aan hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, en/of projecthouder op andere wijze de beschikking over zijn/haar vermogen verliest; b. indien projecthouder tekortschiet in de nakoming van ťťn of meer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zoals vervat in deze algemene voorwaarden en deze tekortkoming na schriftelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de bij die ingebrekestelling genoemde redelijke termijn is overschreden; c. indien 2B Funding constateert dat derden gebruik maken van het persoonlijk dashboard van de projecthouder.

10.3
BeŽindiging op grond van artikel 10.2 laat onverlet verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder meer het bepaalde met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, toepasselijk recht en geschilbeslechting.

10.4
2B Funding kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van een schadevergoeding indien de overeenkomst beŽindigt wordt uit hoofde van hetgeen is bepaald in artikel 10.2.

10.5
Indien er op grond van artikel 10.2 een all-access account wordt afgesloten is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetalingen van geschonken donaties of contributiegelden.


11 Gevolgen bij het afsluiten van een all-access account

11.1
Indien een all-access account werd afgesloten door de projecthouder, dan vervallen alle rechten op het verdere ontvangen van donaties en connectiedonaties. De projecthouder mag ten allen tijde starten met een nieuw all-access account op voorwaarde dat hij bereid is om opnieuw eenmalig Ä 100,- te doneren aan bestaande projecten en hij dient ook opnieuw een jaarlijkse contributie aan 2B Funding te voldoen.

11.2
Indien een all-access account met een gegronde reden werd afgesloten door 2B Funding, dan vervallen alle rechten voor de projecthouder op het verdere ontvangen van donaties en connectiedonaties, ook is de projecthouder voor een periode van 5 jaar niet meer gerechtigd om gebruik te maken van de website en/of het platform van 2B Funding onder welke hoedanigheid dan ook.


12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1
Hoewel 2B Funding er met de uiterste zorg naar streeft dat de werking van de website en/of het platform en de daaraan gerelateerde diensten ten alle tijde optimaal verzorgd en onderhouden zijn, kunnen er in geval van heirkracht eventuele fouten of onvolledigheden opduiken waarvoor 2B Funding niet aansprakelijk kan worden gesteld. 2B Funding is onder geen omstandigheden aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren werken van de website en/of het platform, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van 2B Funding.

12.2
2B Funding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de website en/of het platform of enig onderdeel daarvan.

12.3
2B Funding is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opslaan of verwijderen van inhoud die door de projecthouder is geplaatst op de website en/of het platform.

12.4
2B Funding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de de website en/of het platform en is derhalve niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze hyperlinks en/of websites.

12.5
De totale aansprakelijkheid van 2B Funding voor mogelijk geleden en/of te lijden schade door projecthouder(s) is ten allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en tot een maximaal bedrag van Ä 100,-. De aansprakelijkheid van 2B Funding voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van projecthouder, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in voorgaande delen onder artikel 12, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

12.6
De in de voorgaande delen onder artikel 12 genoemde beperkingen zullen vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 2B Funding.

12.7
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is ten allen tijde dat projecthouder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en onderbouwd met voldoende documentatie en afdoend bewijs meldt aan 2B Funding. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen 2B Funding vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle hieronder opgesomde gevallen geen recht op schadevergoeding indien de oorzaak van de schade: a. veroorzaakt is door het niet naleven van de door of namens 2B Funding aan projecthouder verstrekte voorschriften; b. bestaat uit verminking of het verloren gaan van gegevens; c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of d. anderszins veroorzaakt is door niet aan 2B Funding toe te rekenen oorzaken, waaronder -doch niet uitsluitend- veranderende wetgeving.

12.8
Deelnemer vrijwaart 2B Funding in alle gevallen voor aanspraken van derden die schade leiden als gevolg van het deelnemen en/of uitvoeren van crowdfundingprojecten, dat in de meest ruime zin van het woord.


13 Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

13.1
Een projecthouder is niet gerechtigd om interne informatie uit de besloten delen van het platform die deels vertrouwelijk is omtrent werking en uitvoering alsook promotie van projecten etc. te delen of kenbaar te maken aan derden.

13.2
2B Funding zal de door de projecthouder verstrekte persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze algemene voorwaarden, met inachtneming van de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die 2B Funding vraagt met het oog op de identificatie van de projecthouder en/of zijn vertegenwoordigers zullen door 2B Funding uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van de identiteit van de verstrekkende natuurlijk persoon, of vereniging en worden bewaard conform hetgeen is bepaald in de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

13.3
2B Funding zorgt voor passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen van de persoonsgegevens van projecthouders, met dien verstande dat er met betrekking tot de registratie-, account- en transactiegegevens maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar daartoe krachtens wet of voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden een noodzaak voor bestaat.

13.4
Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en overige gegevens die aan 2B Funding worden verstrekt geeft projecthouder verder zijn expliciete schriftelijke toestemming aan 2B Funding om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het platform gerelateerde berichten of om projecthouder te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van 2B Funding. Verder zal 2B Funding de persoonlijke gegevens van de projecthouder uitsluitend aan derden verstrekken indien en voor zover 2B Funding hiertoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.


14 Inhoud en intellectuele eigendomsrechten

14.1
2B Funding heeft geen directe invloed op de inhoud of de gegeven meningen en opvattingen die tot uiting komen binnen projectpagina's, en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die berokkend wordt aan projecthouders en/of derden die het gevolg is van inhoud die wordt weergegeven in projectpagina's binnen het platform. Er mag bij het aanmaken van een projectpagina onder geen enkele omstandigheid inbreuk gemaakt worden op de intellectuele eigendomsrechten van een ander, of op enige andere manier onrechtmatige en/of strafbare inhoud worden weergegeven in een projectpagina ten opzichte van derden. 2B Funding controleert de inhoud van een projectpagina niet voorafgaand aan plaatsing. De projecthouder begrijpt dat alleen hij zelf aansprakelijk is voor de inhoud van zijn projectpagina en gaat ermee akkoord dat alleen hij zelf verantwoordelijk is voor de door of namens hem/haar geplaatste inhoud en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.

14.2
Op de inhoud van crowdfundingprojecten rusten intellectuele eigendomsrechten van projecthouders en/of diens licentiegevers. Op de volledige inhoud van de website rusten intellectuele eigendomsrechten van 2B Funding en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld krijgt de projecthouder uitsluitend het recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het verrichten van crowdfunding, en is voor ieder ander gebruik, behoudens voor zover op grond van een wettelijke exceptie toegestaan voorafgaande schriftelijke toestemming van de projecthouder die het crowdfundingproject heeft geplaatst en/of 2B Funding vereist.

14.3
Het is de projecthouder niet toegestaan enige aanduiding die verwijst naar het vertrouwelijke karakter van informatie, aanduidingen die verwijzen naar auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriŽle eigendom van 2B Funding te verwijderen of te wijzigen.


15 Algemene bepalingen

15.1
2B Funding heeft het recht om, zonder enige reden op te geven, een project of een projecthouder te weigeren voor gebruik van het platform.

15.2
Ondanks het feit dat 2B Funding de grootst mogelijke zorg besteed aan de nauwkeurigheid van de website, kan 2B Funding geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de website en/of de diensten en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.

15.3
2B Funding heeft het recht deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen en maakt in geval van wijzigingen een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden beschikbaar op de website.

15.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

15.5
2B Funding is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar bedrijfsactiviteiten aan die derde, waaraan de projecthouder reeds op voorhand zijn medewerking verleent.

15.6
Op de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en alle aanverwante overeenkomsten zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Tongeren, tenzij op grond van dwingend recht een andere gerechtelijke instantie of rechter bevoegd is.

Sluit venster Sluit dit venster...
Copyright © 2018 2B Funding - Home